Lịch Treo Tường (5 tờ)
Quy cách inLịch 5 tờ, 1 mặt

Couche 250 gsm – In 1 mặt
1 cuốn 5 tờ, đóng lò xo trắng

Kích thước: 31 x 38 cm Kích thước: 31 x 46.5 cm
20 cuốn 800.000 1.250.000
30 cuốn 980.000 1.600.000
50 cuốn 1.650.000 2.600.000
100 cuốn 2.100.000 3.000.000
200 cuốn 4.200.000 5.750.000
Thời gian 5-6 ngày 5-6 ngày
 
 


in ducloc. in lich tet

 

Lịch Treo Tường (7 tờ)
Quy cách in Lịch 7 tờ, 1 mặt Couche 250 gsm – In 1 mặt
1 cuốn 7 tờ, đóng lò xo trắng
Kích thước: 31 x 38 cm Kích thước: 31 x 46.5 cm
20 cuốn 1.150.000 1.610.000
30 cuốn 1.350.000 1.850.000
50 cuốn 1.950.000 2.550.000
100 cuốn 3.150.000 3.950.000
200 cuốn 5.100.000 6.100.000
Thời gian 5-6 ngày 5-6 ngày