Chia sẻ  cả các tài nguyên phục vụ cho việc thao tác trên Photoshop. Ví dụ: PSD, Brush, Font, Pattern, Texture,….

photoshop